ผู้เขียน: ผู้ดูแลระบบ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารมหิธราบรรณาลัย

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่...

Read More

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มรภ.สร.

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา...

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2” 8 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2”...

Read More

สรุปการดาเนินงาน คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์...

Read More

“อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” (16 ก.พ.2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ...

Read More

เรื่องล่าสุด