เดือน: สิงหาคม 2017

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 นายถนอม ...

Read More

เรื่องล่าสุด