ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารมหิธราบรรณาลัย

ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 ฉบับที่ 6 ฉบับที่...

Read More