งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในปีการศึกษาดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีจำนวนบัณฑิตแจ้งความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งสิ้น ๒,๓๖๐ คน จำแนกเป็น ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๒๖๐ คน ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๔๓ คน และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๗ คน
ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งดังกล่าว นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสรุปว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ประสานความร่วมมือกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแขนง เกิดเป็นมรดกความรู้ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ๗ ด้าน อาทิ งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย พิธีกรรมและงานเทศกาล โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อ “ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์” ฉบับที่ ๑ เผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” เป็นต้น