ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ แบบกัลยาณมิตร

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ แบบกัลยาณมิตร และถือโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งพบเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิทัศน์และกายภาพไปจากเดิมค่อนข้างมาก เป็นบรรยากาศที่สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
๑.เยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดีเพื่อหารือแนวทางการบริหารงานร่วมกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบและนโยบายด้านต่างๆ และโดยเฉพาะการเตรียมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้
๒. เยี่ยมชมกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา พบนักศึกษาบางส่วนกำลังร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างขยันขันแข็ง แต่มิได้พบผู้นำนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในชั่วโมงเรียน อย่างไรก็ดี ได้มีการซักถามถึงเรื่องการเรียน คุณภาพของการสอน และการดูแลช่วยเหลือจากอาจารย์ เป็นต้น
๓. พบปะกับนักศึกษาผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ คน ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสสนองงานในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังถือเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีทั้งในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชาอีกด้วย