เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๙  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากร จำนวนกว่า ๕๐๐ คน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ หลังจากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้บังคับใช้มาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตามที่หัวหน้า คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังหารือร่วมกันว่าการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีความตั้งใจมอบแนวทางการดำเนินงาน และปรึกษาร่วมกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน