เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ ที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารงานบุคคล (สอบสวนข้อเท็จจริง) ด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ และด้านบัญชี รวมถึงพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น อนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๕๘ คน, ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๘ คน พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (เล็กน้อย) จำนวน ๘ หลักสูตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ University Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นต้น