เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญ เช่น (๑) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี เพิ่มเติม (ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย) (๒) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสรรหาในส่วนที่ว่างอีกหนึ่งตำแหน่ง  (๓) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐    (๕) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ (๖) เห็นชอบให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่บุคลากรตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงาน ๒ โครงการ และให้ยุติเรื่อง ๒ โครงการ นอกจากนี้ยังรับทราบการรายงานทางด้านบัญชีการเงิน การยุบรวมบัญชี การบริหารเงินฝาก การปรับเกลี่ยอัตรากำลังสายสนับสนุน การปรับอัตรากำลังพนักงานราชการ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นต้น