เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม  อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๙ รูป จัดโครงการโดยกองพัฒนานักศึกษาและชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงการทำความดีถวายในหลวง  โดยการร่วมทำบุญตักบาตร และงดดื่มสุราในช่วงวันเข้าพรรษา