เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 นายถนอม  อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกอบด้วย อธิการบดี    รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 60 คน ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร อาทิ ด้านวิชาการ การจัดการศึกษา ด้านการเงินและบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารงานบุคคล และอื่นๆ นอกจากนี้ นายถนอม อินทรกำเนิด ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาและบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น