วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวาระรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สรุป ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล โดย รศ.สุมนต์ สกลไชย ซึ่งได้มีแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล เช่น
– การบริหารอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการปรับเกลี่ยบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ และวิเคราะห์กรองภาระงานสายสนับสนุน และอัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
– ด้านการบริหารอัตราค่าจ้างและสวัสดิการบุคลากร มีการดำเนินการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
– ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร ระดับปฏิบัติงาน  และได้ดำเนินการออกข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
– การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยให้ดำรงผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
– การวางระบบบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2561 เป็นกรอบหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
– ดำเนินการให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นต้น

2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและวิชาการ โดย รศ.ศศิวิมล มีอำพล ได้มีการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของความผิดปกติที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบและการทุจริตตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจากการตรวจสอบตามประเด็นต่างๆทำให้พบข้อบกพร่องหลายประการ และพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงและต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดตามระเบียบของทางราชการทั้งโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย เช่น
– ผลต่างของหมวดบัญชีในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยตามระบบ 3 มิติและระบบ GFMIS
– ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินสดคงเหลือของธนาคาร
– การค้างชำระของลูกหนี้เงินยืมทั้งลูกหนี้เงินทดรองจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
– มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เช่น การปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงอาคารที่พักจอมสุรินทร์ ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ล้านช้าง ให้มีความพร้อมในการบริการมากขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการรายได้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง
– มหาวิทยาลัยได้วางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 เช่น การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีกระบวนควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
– การบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ฯ มีการปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และวางแผนพัฒนาให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิชาการที่เผยแพร่ตามเกณฑ์
– วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการรับประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา
– มีการดำเนินการถ่ายโอนหลักสูตร และยุติหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลักสูตรโครงการพิเศษ เป็นต้น

3. รายงานผลการดำเนินงานด้านกฏหมาย โดย นายชวลิต หมื่นนุช โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมีการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 51 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้มีการดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 39 เรื่อง ในจำนวนนี้มีเรื่องที่ยุติ 14 เรื่อง และต้องดำเนินการทางวินัย จำนวน 25 เรื่อง ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปสำนวนอีกจำนวน 12 เรื่อง เป็นต้น

4. รายงานผลการดำเนินงานด้านกายภาพ โดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการดำเนินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารเพื่อให้สามารถใช้งานได้ และมีความสวยงาม เช่น
– การปรับปรุงหอประชุมมหาวิทยาลัย การซ่อมบำรุงและทาสี อาคาร 31 (ตึกช้าง)
– ปรับปรุงอาคารมหิธราบรรณาลัย/อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
– ปรับปรุงอาคาร 37 (บัณฑิตศึกษา) ประตูทางเข้าด้านหลังอาคาร 41 (คณะครุศาสตร์)
– ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา ปรับปรุงอาคารจอมสุรินทร์
– เร่งรัดการส่งมอบงานก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการจัดการ  อาคารคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนแล้วเสร็จ
– พัฒนาระบบไฟฟ้ากำลังจากหม้อแปลงขนาด 500 KVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 KVA สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกอาคารและพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
– การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบการจราจร ได้แก่ การปรับปรุงสัญญาณจราจรริมถนน ขยายไหล่ทางหลายจุดในมหาวิทยาลัย เพื่อขยายผิวการจราจรและใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ของบุคลากร นักศึกษา และผู้มารับบริการ เป็นต้น

5. รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย รศ.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง มีการปรับปรุง “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564” โดยนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มาเป็นแนวทาง ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นโดยการให้จัดทำ “แผนปฏิบัติการประจำปี” จัดระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้น

6. ร่างกำหนดการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยนายสุทน เฉื่อยพุก ซึ่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เช่น
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน  ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
– อยู่ระหว่างเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ….
– อยู่ระหว่างยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ….
เป็นต้น

รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มอบหมาย จะได้ดำเนินการสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยละเอียดและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร