วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการ อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนักและสถาบัน ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ เรื่องพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตร เรื่องคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. และเรื่องพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. … เป็นต้น