มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2”
………………………………………………………..
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, พล.ต.ต. ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.ภ.จว.สุรินทร์, นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, นายจักราชัย นามงาม ผู้แทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกีรยติภายในโครงการฯ และ พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และอบรมปฏิบัติการ Practical Point and Teaching in BLS ณ ห้อง29101 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

           สำหรับโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน Basic Life Support for Non Health Care Instructor Course” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และทักษะการพยาบาลเบื้องต้น เน้นการช่วยพื้นคืนชีพระดับขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อที่จะขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ต่อไป ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 125 คน ประกอบด้วย
– ครูผู้ช่วยสอน (ผ่านการอบรมระดับ Provider) จำนวน 20 คน
– ครูผู้สอน (Instructors) จำนวน 20 คน
– บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 50 คน
– บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 35 คน

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยังได้รับเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 130,000 บาท ซึ่งได้รับมอบจากนายธราธิป เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สำหรับเครื่อง AED นั้นมีความสำคัญ คือ เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยการช็อกไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีชีพจรและหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสั่งซื้อจากบริษัท เมดิทอป จำกัด