มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตและจัดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน” Basic Life Support for Non Health Care Instructor Course

                      วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยนายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก ผู้แทนจากบริษัทในเครือใบหยกกรุ๊ป ในโอกาสร่วมกันจัดงานแถลงข่าวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับมอบอุปกรณ์การฝึกสำหรับการช่วยชีวิตครบชุด

โดยได้รับการสนับสนุนหุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอด และอุปกรณ์การสอน จำนวน 70 ตัว ซึ่งทำจากยางพาราและผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท Laytex จำกัด และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี (Automated External Defibrillator: AED) สำหรับการสอน จำนวน 20 เครื่อง โดยบริษัทในเครือใบหยกกรุ๊ป ซึ่งผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำหรับอุปกรณ์การจัดฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ประกอบด้วย
– หุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอดผู้ใหญ่ จำนวน 30 ตัว
– หุ่นฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอดเด็ก จำนวน 20 ตัว
– หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพเด็กแรกเกิด (ทารก) จำนวน 20 ตัว
– อุปกรณ์การฝึกช่วยเหลือผู้มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ จำนวน 20 ชุด
– เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 20 เครื่อง

เวลา 10.00 น. พิธีเปิดโครงการ “อบรมครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน Basic Life Support for Non Health Care Instructor Course” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในสังคม ให้มีความรู้และทักษะการพยาบาลเบื้องต้น เน้นการช่วยพื้นคืนชีพระดับขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรระดับ Provider และนักศึกษาจากหลักสูตรฯ ที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ วท.บ. สาธารณาสุขศาสตร์ ,วท.บ. การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ,พท.บ. การแพทย์แผนไทย, คบ. พลศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้เพื่อที่จะขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ต่อไป
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์