วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ กับหัวส่วนราชการในอำเภอท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม กล่าวเปิดงานสำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 215 บนพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ ณ บ้านตาฮะ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาในรูปแบบสมัยใหม่ที่มีเป้าหมายหลักในการบูรณาการความรู้จากหลากหลายศาสตร์สู่ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศูนย์แสดงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยในรูปแบบ (Model) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้อนุมัติงบประมาณรายการพัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก คือ งานปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานวิชาการ และงานบริการและสร้างคุณค่า