นายถนอม อินทรกำเนิด
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
กรรมการ

นายชวลิต หมื่นนุช
กรรมการ

รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร
กรรมการและเลขานุการ

นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุทน เฉื่อยพุก
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ

บุคลากรประจำงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายวิเชียร เจริญยิ่งธนากูล
หัวหน้าสำนักงาน

นางสาวน้ำฝน เครือแก้ว
ประจำสำนักงาน