ะเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน สำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการฯ พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำเนินการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนพิเศษ พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย การเก็บและจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552